หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก สุจริต โปร่งใส องค์กร ใสสะอาด [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2