ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจอก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 4 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256395,30199,82995,88614,938--------305,954
256216,86397,33127,51345,40469,94387,87089,615100,161139,054188,56170,64267,9251,000,882
256137,75342,21062,20941,21960,56571,20055,50652,99036,69748,94651,50434,921595,720
ยอดยกมาตั้งแต่ 31 มี.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,338,707
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,241,263
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี